Blog

Blog - DigiContact en de MGZ-functiefamilie in toekomstperspectief

DigiContact in Toekomstperspectief

Denkbeelden over functionele innovaties
 

Inleiding

Het zorglandschap is in beweging en zowel in de VVT als de VG voltrekken er zich meerdere majeure zorgbewegingen. Allereerst zien we dat de zorgvraag structureel toeneemt en we te maken krijgen met een alsmaar verder toenemende zorgvraag tot ver na 2040. Daarnaast zien we ook dat de complexiteit van de zorgvraag steeds groter wordt, evenals de prevalentie. Verder is er een beweging gaande waarbij het thuis wonen en kunnen blijven wonen met zorg thuis of in woonzorgvormen de nieuwe zorgopgave wordt. En dit zijn nog maar drie trends van vele anderen (zoals zorgpreventie, welzijnsoriëntatie, zorgtechnologie, etc.).

Aanleiding

Al deze ontwikkelingen doen een groot beroep op de MGZ-functie binnen de VVT- en VG-sector. Er is behoefte aan een professionele MGZ-functie(familie) met een belangrijke (nieuwe) regierol voor verpleegkundigen gespecialiseerd in complexe verpleegkundige (en indirect medisch gerelateerde) zorgvragen. De MGZ-functie beweegt zich steeds meer naar de 1e lijn, waardoor er een nieuwe balans ontstaat tussen intramurale en semimurale zorg. De vraag rijst hoe we in regio's de continuïteit van de beschikbaarheid van de MGZ-functie kunnen waarborgen.

DigiContact - basis
De ontwikkeling van de toepassing DigiContact is een waardevol antwoord op al deze vragen. Deze digitale ondersteuning op afstand van zorgprofessional naar zorgprofessional past ook in de wereldwijde ontwikkeling van Telemedicine. DigiContact wordt voortdurend verbeterd, waarbij de triagefunctie een continu ontwikkelingsproces is. DigiContact staat als basis, maar waar gaan we heen in termen van samenwerking en vernieuwing?

DigiContact - Aanvullend
Het gedachtegoed van DigiContact biedt mogelijkheden voor vele toepassingen. Het kan bijvoorbeeld ook geschikt zijn voor de ondersteuning van zelfzorg en samenwerkende zorgverlening. Bij zelfzorg staat zelfredzaamheid centraal, evenals het benutten van het restpotentieel van de bewoner/inwoner/cliënt. Dit voorkomt hospitalisatie en onnodige inzet van niet-passende zorg. Bij samenwerkende zorgverlening ontvangt het steunsysteem adviezen, tips en trucs om onnodige zorgvragen te voorkomen en de thuiswonende persoon te verzorgen. Indien nodig kan er direct contact zijn met MGZ-functies en/of de wijkzorg. Dit helpt ook bij respijtzorg.

DigiContact - Extra
 DigiContact draagt indirect bij aan het vergroten van kennisproductiviteit. Een goed functionerend DigiContact maakt zichzelf zo snel mogelijk overbodig door samen te werken met een lerend netwerk, waardoor de kennistransfer wordt geoptimaliseerd. Een belangrijke KPI van DigiContact kan 'time-to-leave' worden. Met een lerend digitaal systeem kunnen mogelijk 70% van de vragen die nu aan DigiContact worden gesteld, digitaal beantwoord worden. Dit betekent zelfstandig thuis wonen, zelfstandige mantelzorg/vrijwilligerswerk en/of zelfstandige zorgprofessionals. In het MGZ-VG programma wordt geëxperimenteerd met een kennisbank, waar verschillende werelden samenkomen.

DigiContact - Zorg voor zorg
DigiContact kan ook gezien worden als een systeem dat bijdraagt aan het opleiden van zorgprofessionals. Het principe van leerling-meester kan toegepast worden, waarbij DigiContact fungeert als leermeester binnen leerprogramma's gebaseerd op praktijkgestuurd opleiden, leren en ontwikkelen.

DigiContact - Samen en Anders

Binnen het programma MGZ-VG werken we samen aan structurele oplossingen. DigiContact speelt een belangrijke rol in alle actielijnen om elkaar te versterken. Deze actielijnen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit geldt met name voor het visietraject rond de MGZ-functie op weg naar 2030, waarbij gelijkwaardigheid en wederkerigheid tussen alle betrokkenen centraal staan.

Lees meer over publicaties van DigiiContact