Blog

Blog - Realisatieplan 2024-2025 MGZ-VG Samen-en-Anders definitief een feit

Realisatieplan MGZ-VG Samen-en-Anders feit
 

Het jaar 2024 markeert een keerpunt in de benadering van de MGZ-functie in de verstandelijk gehandicaptenzorg (VG). Met het realisatieplan 'Samen-en-Anders' wordt er een nieuwe fase ingeluid waarin samenwerking, innovatie en praktijkgerichte oplossingen centraal staan. Dit ambitieuze plan belooft niet alleen het zorglandschap te transformeren maar ook concrete resultaten te leveren voor doelgroepen in de Gehandicaptenzorg. 

 

Resultaatclusters: Een Overzicht

Binnen het realisatieplan zijn verschillende resultaatclusters geïdentificeerd. Deze clusters zijn bedacht om focus aan te brengen in de uitvoering en om ervoor te zorgen dat alle belangrijke gebieden worden aangepakt. Elk cluster concentreert zich op specifieke aspecten van MGZ en VG, met als doel deze effectiever, efficiënter en meer toegankelijk te maken.

 

Resultaatgebieden per Cluster

Elk resultaatcluster is weer onderverdeeld in meerdere resultaatgebieden. Deze gebiedsindeling helpt bij het nauwkeuriger definiëren van doelen, tussen- en eindresultaten en het stellen van prioriteiten binnen elk cluster. Door deze aanpak kan het plan doel- en resultaatgerichter acties ondernemen en tevens ook duidelijke benchmarks vaststellen voor succes.

 

Uitwerking van Deliverables per Resultaatgebied

Voor elk resultaatgebied binnen de clusters zijn specifieke deliverables gedefinieerd. Deze deliverables vormen de tastbare output van het project; ze zijn essentieel voor het meten van voortgang en succes. Hieronder volgt een globale uiteenzetting van de overstijgende zaken die per resultaatgebied verwacht worden qua deliverables.

Innovatie in Zorgtechnologie: ontwikkeling en implementatie van nieuwe technologische hulpmiddelen die zowel zorgprofessionals als cliënten ondersteunen.
Samenwerking tussen Disciplines: het opzetten van multidisciplinaire teams en interdisciplinaire samenwerking die over grenzen heenkijken om integrale zorg te bieden.
Toegankelijkheid Verbetering: initiatieven om de  continuiteit van de toegang tot MGZ-diensten gemakkelijker, sneller en inclusiever te maken.
Opleiding & Ontwikkeling: programma's gericht op continue professionele ontwikkeling voor medewerkers binnen de MGZ-functie, inclusief cross-sectorale leertrajecten.
 

Waarmaken en realiseren

Het realisatieplan laat zien hoe 'Samen-en-Anders' zich richt op concrete verbeteringen binnen verschillende domeinen. De nadruk ligt hierbij niet alleen op wat bereikt moet worden, maar ook op hoe deze doelen behaald kunnen worden door middel van samenwerking en anders denken. Het jaar 2024 staat daarbij in het teken van waarmaken en realiseren: Samen en Anders in de praktijk brengen.
 

Evaluatie & Toekomstperspectief

Het realisatieplan heeft duidelijke mijlpalen vastgesteld voor 2024, maar kijkt ook verder naar de toekomst. Evaluaties spelen hierbij een cruciale rol; ze helpen bij het bepalen of gestelde doelen daadwerkelijk zijn bereikt en waar eventuele bijsturing nodig is. Het gaat hier niet alleen om kwantitatieve data maar ook om kwalitatieve feedback uit directe betrokkenheid met cliënten en professionals in het veld.