Ontwikkelopgave MGZ-VG Samen-en-Anders

Ontwikkelopgave

Ontwikkelopgave verduurzamen regionale samenwerking (OO): startnotitie 

Penvoerder: Annemarie Zuidweg (Raphaëlstichting)

Projectleider: Hanneke Peeters (De Hartekamp Groep) 

Opgave: richting, inrichting en organisatie van duurzame regionale samenwerking 

 

RESULTAATGEBIED Netwerkontwikkeling (OO1.1)

Doel:

Het ontwikkelen van een vertaling van programmabeheer naar een netwerkbeheermodel dat dient als operationele basis voor de verdere concretisering van regionalisatie, regionale samenwerking en financiering.

 

Tussen en eindresultaten:

-          Er is een ontwerpadvies gemaakt voor een netwerksamenwerkingsstructuur met een vorm van operationeel netwerkbeheer van waaruit de regionalisering en regionale samenwerking verder gestructureerd vorm en inhoud krijgt.

Korte termijn: medio/eind 2024

-           Er is een jaarplan gemaakt voor de continuering van de programmatische samenwerking in de vorm van een regionaal samenwerkingsnetwerk met een concrete activiteitenkalender voor 2025-2026 als voortzetting op het vervolgprogramma.

Korte termijn: eind 2024

-          Er is een meerjarige begroting opgesteld voor continuering van de programmatische samenwerking in de vorm van een regionaal samenwerkingsnetwerk met een (regionaal) kostendelingsmodel 2025-2026 voor voortzetting regiosamenwerking.

Korte termijn: eind 2024

 

RESULTAATGEBIED Interregionaal Samenwerken (OO2.1) 

Doel:

Het ontwikkelen van een uitwerking voor interregionale samenwerking, inclusief een concreet interregionaal activiteitenprogramma (kennisdeling, brugprojecten en speerpunttoedeling).

 

Tussen en eindresultaten:

-          Er is een jaarplan gemaakt voor het opstarten en uitproberen van interregionale samenwerking met een concrete activiteitenkalender voor regiobruggen in 2025 op het gebied van kennisprojecten, brugprojecten en speerpuntprojecten.
Korte termijn: eind 2024

-           Er is een evaluatiekader opgesteld voor de periode 2025 en verder met een advies voor het al dan niet continueren van de interregionale samenwerking.
Korte termijn: eind 2024

ontwikkelopgave.jpg