Resultaatcluster 03

Innovaties, Preventie en Expertise

RESULTAATGEBIEDEN CLUSTER 03: Innovaties, Preventie en Expertise 
​Penvoerder: Jolanda Hogenbirk (Philadelphia) 
​Clustermanager: Esther Primowees   
​ 
​RESULTAATGEBIED Regionale innovaties en (hulp)middelen (RGB3.1) 
​Projectleider: Vast te stellen 
​Financiën: Begroting Zorgkantoor.  
​Prioriteit: Regionale visie/aanpak Digicontact in 2024, overige innovaties naar 2025 e.v. 
​ 
​Doel 
​Het tot stand brengen van een regionale infrastructuur die gericht is op digitale en technologische innovaties, alsmede het faciliteren van gezamenlijke aanbesteding, inkoop en/of shared services binnen de Gehandicaptenzorg. 
​ 
​Tussen en eindresultaten: 
​Gezamenlijk ontwerpen, ontwikkelen en uitproberen van digitale en zorg-technologische innovaties vanuit een regionale samenwerkende infrastructuur met een regionale ZorgHub als wenkend perspectief. 
Middellange termijn.  
​Permanent actueel hebben en houden van een overzicht en documentatie van alle aanwezige regionale innovaties als onderdeel van de innovatiekennisbank. 
Middellange termijn. 
​Implementeren, opschalen, uitrol, borgen en periodiek evalueren van impact van digitale en zorgtechnologische innovaties met de samenwerkende zorgorganisaties.   
​Lange termijn.   
​Gezamenlijk aanvraag van digitale en technologische (zorg)innovaties, faciliteiten, middelen en of voorzieningen ten behoeve van de regionale ontwikkeling. 
Lange termijn. 
​Onderzoeken van de mogelijkheden voor het regionaal delen/beheren van digitale en zorg technologische innovaties met faciliterende en ondersteunende functies. 
Middellange termijn. 
​Onderzoeken van mogelijkheden voor inrichting en organisatie van een regionale inkoop-functie (en actueel uitleendepot) van hulpmaterialen en digitale/zorgtechnologie innovatie). 
Middellange termijn. 
​ 
​Deliverable(s) 
​Eind 2024 is er een bestuurlijk advies gereed m.b.t. de inzet van DigiContact in de regio waarbij specifiek in het advies antwoord wordt gegeven op haalbaarheid van RegioHub. 
​Eind 2024 is er een inventarisatie gereed waarin door zorgprofessionals de kansen en mogelijkheden voor digitale en zorg-technologische innovaties in beeld zijn gebracht inclusief een haalbaarheidsadvies voor de invoering en de uitvoering in de werk- en beroepspraktijk.   
digicontact.jpg


​RESULTAATGEBIED Preventie en gezondheid (RGB3.2) 
​Projectleider: n.v.t. (thema meenemen in andere resultaatgebieden) 
​Financiën: n.v.t.  
​Prioriteit: in 2025 verder verkennen 
​ 
​Doel 
​In 2024 zien we preventie en gezondheid als thema's die onderdeel zijn van andere clusters (RGB1 en RGB2). In de loop van 2024/2025 stellen we vast of, en hoe deze onderwerpen aparte thema's moeten worden in het programma. Het zou dan kunnen gaan om de ontwikkeling van een beleidsplan voor preventie en gezondheidszorg binnen de Gehandicaptenzorg als integraal onderdeel van de MGZ-functie, met als doel het plan te implementeren en uit te voeren in de desbetreffende regio. 
​ 
​Tussen en eindresultaten: 
​Het regionaal verkennen van preventieve en gezondheid bevorderende thema's en samenwerkingsmogelijkheden. 
Middellange termijn.  
​Het ontwerpen en ontwikkelen van een aanpak en werkwijze voor het stimuleren en faciliteren van preventie en gezondheid binnen alle aanwezige functies van het stepped care model. 
Middellange termijn 
​De bewustwording van zorg naar gezondheid als primaire focus en de start binnen het stepped care model. 
Middellange termijn 
​Deskundigheidsbevordering van informele zorg inventariseren en vertalen naar praktische handreikingen.  
Middellange termijn 
​Het verkennen en definiëren van data die middels systemen geraadpleegd kunnen worden om te komen tot preventieve en precisie geneeskunde. 
Lange termijn. 
​ 
​Deliverable(s) 
​Eind 2024 is er een inventarisatie gereed waarin door zorgprofessionals de kansen en mogelijkheden voor Preventie en Gezondheidsbevordering in beeld zijn gebracht inclusief een haalbaarheidsadvies voor de invoering en de uitvoering in de werk- en beroepspraktijk.   
​Eind 2025 is er een regionaal Plan van Aanpak waarmee Preventie, Gezondheidsbevordering en Preventieve Gehandicaptenzorg binnen de regio meerjarig verder vorm en inhoud kan krijgen.   


​RESULTAATGEBIED Expertnetwerken (RGB3.3) 
​Projectleider: Tanja Baack en Karin Folkers (Philadelphia) 
​Financiën: Begroting zorgkantoor 
​Prioriteit: 2e helft 2024 inventariseren, in 2025 uitwerken 
​ 
​Doel 
​Het uitwerken van de richting, inrichting, organisatie en operationalisering van expertnetwerken, inclusief een concreet expertprogramma voor expertkringen in regioverbanden.  
​ 
​Tussen en eindresultaten: 
​Het regionaal verkennen en vaststellen van expertgebieden en samenwerkingsmogelijkheden op gebied van deze expertisegebieden. 
Korte termijn.  
​Het ontwerpen, ontwikkelen en uitproberen van een aanpak en werkwijze voor het stimuleren en faciliteren van expertise-uitwisseling binnen alle aanwezige functies van het stepped care model. 
​Korte termijn. 
​Er is een beleidskader gemaakt voor de richting, inrichting en organisatie van (inter)regionale expertnetwerken met een concreet expertprogramma voor (meerdere) expertkringen in regioverbanden. 
​Middellange termijn. 
​ 
​Deliverable(s) 
​Eind 2024 is er een inventarisatie gereed waarin door zorgprofessionals de kansen en mogelijkheden voor Expertnetwerken in beeld zijn gebracht inclusief een haalbaarheidsadvies voor de invoering en de uitvoering in de werk- en beroepspraktijk.   
​Eind 2025 is een pilot uitgevoerd rond een expertnetwerk op basis van de vastgestelde kaders. 
​Eind 2025 is het kennisdelen met andere regionale kennisnetwerken planmatig en structureel ingericht. 
​Eind 2025 is er een ‘raadpleeggroep in Siilo’ beschikbaar van waaruit diverse Expertnetwerken geraadpleegd kunnen worden. 

gids-voor-motivatie.jpg


​