Het resultaatcluster 01: Zorg, Begeleiding en Ondersteuning

Zorg, Begeleiding en Ondersteuning

​​RESULTAATGEBIEDEN CLUSTER 01: Zorg, Begeleiding en Ondersteuning 
​Penvoerder: Desiree Sollewijn Gelpke (De Hartekamp Groep) 
​Clustermanager: Louke Flieringa 
​ 
​RESULTAATGEBIED TRIAGE-functie (RGB1.1) 
​Projectleider: Aimee Mesker / Mark Hiddema 
​Financiën: Begroting Zorgkantoor 
​Prioriteit: 1e helft 2024  
​ 
​Doel:
​Het regionaal operationaliseren van een professionele triage-functie met een lerend netwerk, dat bijdraagt aan een gestandaardiseerde kwaliteit en het bevorderen van taakzuiverheid en differentiatie binnen het stepped care model. 
​ 
​Tussen en eindresultaten:
​De triage-functie werkt regio-breed met een triage-standaard (NHG-triagewijzer) en een aanvullende VG-specifieke triagewijzer is in ontwikkeling.   
Korte termijn.   
​De triage-functie wordt permanent geschoold in triageren (gebruik van triage-standaard en communicatie-structureren).   
Middellange termijn.  
​De triage-functie wordt voorbereid en/of voorzien van een digitale ondersteuning vanuit een regionale triage-hub.   
Middellange termijn.  
​Het lerend netwerk triage-functie is actief met periodiek casuïstiekleren.   
Lange termijn. 
​ 
​Deliverable(s):
​Eind 2024 werken de programmapartners met een professionele triage-functie 
​Eind 2024 is de gevraagde bijdrage geleverd aan de realisatie van een VG-specifieke triagetool als aanvulling op de NHG-triagewijzer. 
triage-urgentiecategorieen.jpg

Achtergrondinformatie triagefunctie in de Gehandicaptenzorg:

Triagefunctie op hoofdlijnen in beeld 

Het triagemodel in de praktijk

Ontlasten van de arts VG door triage op zorgcentrale

NHG-triagewijzer 


​RESULTAATGEBIED Stepped Care model (RGB1.2) 
​Projectleider: Marina Schilder / Watzelien van Gelderen 
​Financiën: Begroting Zorgkantoor 
​Prioriteit: 1e helft 2024  
​ 
​Doel:
​Het regionaal implementeren van een geaccepteerd professioneel werk- en denkmodel voor taaktoedeling rond aandacht, welzijn en passende zorg in de Gehandicaptenzorg. 
​ 
​Tussen en eindresultaten:
​Het stepped care model is regionaal ingericht (aantal treden en roldefinities), georganiseerd (taaktoedeling en bemensing) en stapsgewijs in uitvoering genomen. 
Korte termijn.  
​Rondom het stepped care model is een regionale capaciteitsraming operationeel van waaruit beleidskeuzes worden gemaakt inzake continuïteit in beschikbaarheid van de MGZ-functie(familie) en multidisciplinair samenwerkende functies (data-gestuurd). 
Lange termijn.  
​Het toepasbaar maken van digitale en of zorg technologische middelen voor het optimaliseren van het stepped care model in de regio (o.a. EPD, beeldzorg). 
Middellange termijn. 
​ 
​Deliverable(s):
​Regionaal gedeelde visie over stepped care 
​Eind 2024 is er een vastgesteld regionaal kader voor het gebruik van het stepped care model als onderlegger voor het dynamiseren van het functiehuis (flexibiliseren functiehuis, optimaliseren van de functiemix, kosten reduceren van de functie-inzet). 
stepped-care-model.jpg

Achtergrondinformatie stepped care in de Gehandicaptenzorg:

Praktijk casuïstiek PoliCare - Regionale Polifunctie Reinaerde

Praktijk casuïstiek Verpleegkundige consultatie op afstand - Frion

Praktijk casuïstiek Eén zorgcentrale voor alle triagevragen - Alliade  

Praktijk casuïstiek Stepped Care in de praktijk samen met MedTzorg

Praktijk casuïstiek Stepped Care in de praktijk - De Hartekamp Groep

Praktijk casuïstiek Stepped Care en taakherschikking - regio NHN 

Praktijk casuïstiek Stepped Care en verantwoordelijkheidsverdeling - regio NHN

Praktijk casuïstiek  Stepped Care en taakherschikking - Reinaerde - Novicare

Praktijk casuïstiek Stepped Care en het praktijkmodel - Novicare

Praktijk casuïstiek Stepped Care in de praktijk - 's Heeren Loo

Praktijk casuïstiek Stepped Care in de praktijk - VGU

Praktijk casuïstiek Stepped Care en Sub-Regionale behandeldienst - Zuid-Limburg


​RESULTAATGEBIED Capaciteitsontwikkeling (RGB1.3) 
​Projectleider: Jan Hendriks / Hanneke Peeters
​Financiën: Begroting Zorgkantoor 
​Prioriteit: 1e helft 2024  
​ 
​Doel 
​Het ontwikkelen van een periodieke, regionale capaciteitsraming voor vastgestelde functies binnen het stepped care model samen met een regionale cyclus voor beleidsontwikkeling. 
​ 
​Tussen en eindresultaten: 
​Het regionale capaciteitsramingsmodel Gehandicaptenzorg (Capaciteitsorgaan) is regiobreed geïmplementeerd met 100% deelname van samenwerkende zorgpartners. 
Korte termijn.  
​Het stepped care model is ingebed in de ramingstool als rapportagemodel voor ontwikkeling van vakgroep in beeld, instelling in beeld en regiocapaciteit in beeld. 
Middellange termijn. 
​De regio heeft een jaarlijkse beleidscyclus ingevoerd voor instelling overstijgende beleidsthema’s met data-gestuurde beleidsontwikkeling. 
Lange termijn. 
​ 
​Deliverable(s) 
​Eind 2024 is er spraken van een 100% actieve deelname regionale capaciteitsraming en is een regionale beleidscyclus geoperationaliseerd. 
​Eind 2024 is m.b.t. de implementatie van VG-specifieke ramingstool: 
​Huidige en toekomstige situatie bij ongewijzigd beleid regionaal in beeld. 
​Een regiobeeld, instellings- en vakgroep beeld van de MGZ-functie(familie). 
​Het regiobeeld vertaald in uitgewerkte keuzeopties als alternatieve scenario’s. 

capaciteitsraming-rcmgz.jpg

Achtergrondinformatie capaciteitsraming in de Gehandicaptenzorg:

Capaciteitsraming als instrument (in voorbereiding) 

Regionale capaciteitsraming in beeld (in voorbereiding) 

Regionale capaciteitsraming en rapporten/rapportages (in voorbereiding) 

Regionale capaciteitsraming en  regiobeelden/regioprofielen (in voorbereiding)