Resultaatcluster 04 Invloed, Visietraject en Netwerkzorg

INVLOED, VISIETRAJECT en  NETWERKZORG

RESULTAATGBIEDEN 04: Invloed, Visietraject en Netwerkzorg 
​Penvoerder: Ronald Schmidt (Cordaan) 
​Clustermanager: Watzelien van Gelderen 
​ 
​RESULTAATGEBIED Inspraak en zeggenschap (RGB4.1) 
​Projectleider: Kawin Chong (De Hartekamp Groep) en Cor Lievaart (Philadelphia) 
​Financiën: RGB 4.2, Subsidie inspraak en zeggenschap (september 2024 deadline). 
​Prioriteit: 1e helft 2024 
​ 
​Doel 
​Het operationaliseren van een werktafel en een regionale overlegstructuur die worden gevormd door, voor en met betrokkenheid van artsen VG, de MGZ-functie(familie), MGZ-verpleegkundige Complexe Zorg en andere zorgprofessionals verbonden met de MGZ. 
​ 
​Tussen en eindresultaten: 
​De richting, inrichting en organisatie van een artsen VG-werktafel als dialoogplatform voor afstemming tussen bestuurders en zorgprofessionals.  
Korte termijn.  
​Halfjaarlijks zorgprofessionals overleg is ingebed en geborgd. Dit overleg heeft als doel advisering rond regionale beleidsontwikkeling met tenminste jaarlijks ook één externe spreker rondom een beleidstopic. 
Middellange termijn.  
​Medisch leiderschap is ingebed als ontwikkelingsmogelijkheid voor zorgprofessionals middels een regionaal leerprogramma.  
Middellange termijn. 
​Zorgprofessionals zijn leidend in het vervolgprogramma en krijgen daarbij zo nodig interne of externe ondersteuning.  
Korte termijn. 
​ 
​Deliverable(s) 
​Eind 2024 is de MGZ-werktafel als overlegplatform operationeel en ontmoeten zorgprofessional en bestuurders elkaar voor het bespreken van strategische/regionale (medisch inhoudelijke) beleidsthema’s  
​Eind 2024 is de ondersteuningsstructuur van de werktafel (secretariaat, beleidsadvisering en governance) operationeel ingericht en voorzien van een financieringsstructuur. 
​ 


​RESULTAATGEBIED MGZ-Visie verdieping (RGB4.2) 
​Projectleider: Kawin Chong (De Hartekamp Groep) en Cor Lievaart (Philadelphia) 
​Financiën: Begroting Zorgkantoor 
​Prioriteit: 1e helft 2024 
​ 
​Doel 
​Het verrijken van het MGZ-visiedocument 2030 en de visienota MGZ-functie in toekomstperspectief (2030) en het vaststellen ervan als leidraad binnen de regio middels een verdieping van deze koersdocumenten. 
​Tussen en eindresultaten: 
​De MGZ-visiedocument en de visienota MGZ-functie in toekomstperspectief zijn op basis van een verdere verdieping verrijkt en getoetst bij stakeholders waarna gevalideerd door zorgprofessionals, management, bestuurders. 
Korte termijn. 
​De MGZ-visiedocumenten dienen als koersdocumenten en kompas bij de verdere regionalisering van de Gehandicaptenzorg. 
Middellange termijn. 
​ 
​Deliverable(s) 
​Eind 2024 zijn het MGZ-visiedocument en de visienota MGZ-functie aangescherpt en regionaal vastgesteld als koers en kompas voor verdere regio-ontwikkeling. 
​Eind 2024 is het vernieuwde ‘Zorg’ convenant verwerkt in het visiedocument en vertaald naar de MGZ-uitvoeringspraktijk, in het bijzonder m.b.t. de regionalisering van het zorgaanbod. 
​Eind 2024 zijn vanuit het MGZ-functie in toekomstperspectief visiedocument en visienota aanbevelingen gedaan voor een (regionale) HR-visie (zie ook resultaatgebied 2.3). 
​ 


​RESULTAATGEBIED Netwerkzorg (RGB4.3) 
​Projectleider: (optioneel Cordaan) (m.m.v. projectlid Nicole Maartens) 
​Financiën: Begroting Zorgkantoor 
​Prioriteit: 1e helft 2024 
​ 
​Doel 
​Het tot stand brengen van een netwerk voorin een gezamenlijke regiopoli voor externe cliënten en/of specifieke zorgvragen van interne cliënten en voor de ondersteuning door de MGZ-functie in thuissituaties, huisartsenpraktijken, GGZ en ziekenhuizen.   
​ 
​Tussen en eindresultaten: 
​Het onderzoeken en in kaart brengen van de regionale situatie met betrekking tot netwerkzorg waaronder in het bijzonder ook de poliklinische zorgfuncties voor externe cliënten.   
Korte termijn. 
​Het onderzoeken en ontwikkelen van netwerkzorgconcepten en zorgnetwerken. 
Korte termijn.  
​Het verkennen van de waarde van een netwerkspecialisme c.q. de netwerkspecialist binnen de samenwerkende regio. 
Middellange termijn.  
​Het ontwerpen, ontwikkelen en uitproberen van oplossingsrichtingen voor de regionale poli-Zorg, waarbij samenwerking plaatsvindt tussen zorginstellingen, huisartsenpraktijken, thuissituaties en ziekenhuizen/GGZ. 
Korte termijn.  
​Inrichten, organiseren en invoeren van regionale Poli-Zorg oplossingen gericht op het terugdringen van de wachttijd voor Poli-Zorg met minimaal 50% en op termijn zelfs het minimaliseren c.q. het voorkomen van wachttijd. 
​Middellange termijn. 
​ 
​Deliverable(s) 
​Eind 2024 heeft de krachtenbundeling tussen de arts VG met de huisarts en de specialist ouderengeneeskunde vorm gekregen vanuit interprofessionele samenwerking met verdere operationalisering van de meedenkconsultatie (zie ook resultaatgebied 5.2.2). 
​Eind 2024 is de regionale situatie met betrekking tot netwerkzorg waaronder poli-zorg voor externe cliënten in kaart gebracht en zijn de knelpunten verdiept 
​Eind 2024 zijn oplossingsrichtingen ontwikkeld voor de regionale poli-Zorg, waarbij samenwerking plaatsvindt tussen zorginstellingen, huisartsenpraktijken, thuissituaties en ziekenhuizen/GGZ. 
​ 
inspraak-en-zeggenschap-lemniscaat.jpg