Het Resultaatcluster 02 :

Opleiden, leren en Ontwikkelen

RESULTAATGEBIEDEN CLUSTER 02: Opleiden, leren en ontwikkelen 
​Penvoerder: Susan Veenhoff (Ons Tweede Thuis) 
​Clustermanager: Raisa Bax (Ons Tweede Thuis) 
ketenbreed-leren.jpg
​RESULTAATGEBIED Praktijk gestuurd Opleiden, Leren en Ontwikkelen (RGB2.1.1) 
​Projectleider: Anke de Ruiter (Philadelphia) 
​Financiën: Begroting Zorgkantoor. Opleidingskosten door de deelnemende organisaties zelf. SLIM subsidie (juni 2024 deadline).  
​Prioriteit: 1e helft 2024  voorbereiding van leertrajecten, 2e helft van 2024 invoering en uitvoering van leertrajecten

​Doel 
​Het realiseren van een operationele infrastructuur, inclusief een actueel MGZ-leerprogramma, voor regionaal opleiden, leren en ontwikkelen, vanuit praktijk en vraag gestuurde aanpak. 
​ 
​Tussen en eindresultaten: 
​De pilot post-Hbo opleiding MGZ Verpleegkundige Complexe Zorg is in uitvoering en wordt geëvalueerd en van daaruit structureel ingebed.  

Korte termijn.  
​Het regionaal opleiden van MGZ verpleegkundige Complexe Zorg en MGZ-functie(familie) gelieerde (zorg)professionals is georganiseerd en gefinancierd.  

Korte termijn. 
​Hoofdopleider en mede-opleiders in en voor samenwerkende zorgpartners in regio’s is georganiseerd met leerafdelingen/leerhuizen/academies en de onderwijspartners. 

Korte termijn.  
​Praktijkbegeleiding vanuit een begeleidingsschil in en voor de samenwerkende zorgpartners in de regio is georganiseerd met leerafdelingen/leerhuizen/academies en de onderwijspartners. 

Middellange termijn.  
​Praktijkdocentschap en bijdragen vanuit de regiopraktijk aan de leergang  in en voor de samenwerkende zorgpartners in de regio is georganiseerd met leerafdelingen/leerhuizen/academies en de onderwijspartners. 

 

Informatie en documentatie:

Functieprofielschets MGZ Verpleegkundige Complexe Zorg (VG) (in wording) 

Samenvatting post-HBO leergang MGZ Verpleegkundige Complexe Zorg (VG)  

Presentatie post-HBO leergang MGZ Verpleegkundige Complexe Zorg (VG)  

In voorbereiding: beroeps- en competentieprofielschets MGZ Verpleegkundige Complexe Zorg

In voorbereiding: informatiegids post HBO leergang MGZ Verpleegkundige Complexe Zorg


​ 
​Deliverable(s) 

Eind 2024 is/zijn de (pilot) post HBO Leertrajecten/Leergang als onderdeel vanhet (pilot) MGZ Leerprogramma ingevoerd en zijn alle beschikbare leerroutes in uitvoering en vooraf getoetst en beoordeeld op bruikbaarheid, toepasbaarheid en inzetbaarheid binnen de deelnemende zorgorganisaties in 2025 en 2026;

 

​RESULTAATGEBIED Praktijk gestuurd Opleiden, Leren en Ontwikkelen (RGB2.1.2) 
​Projectleider: Anke de Ruiter/Corry Zoer-Schaap (Philadelphia) 
​Financiën: Programmamiddelen en opleidingsubsidieregelingen (optioneel)
​Prioriteit: 1e helft 2024  voorbereiding van MBO-leertrajecten/leergang, 2e helft van 2024 invoering en uitvoering van post-MBO-leertrajecten/leergang

​Doel
​Het realiseren van een operationele infrastructuur, inclusief een actueel MGZ-leerprogramma, voor regionaal opleiden, leren en ontwikkelen, vanuit praktijk en vraag gestuurde aanpak. 
​ 
​Tussen en eindresultaten: 
​De pilot post-Mbo leertrajecten/leergang MGZ Begeleider Complexe Zorg is in uitvoering en wordt geëvalueerd en van daaruit structureel ingebed.  

Korte termijn.  
​Het regionaal uitvoeren van post-MBO leertrajecten/leergang MGZ Begeleider Complexe Zorg en MGZ-functie(familie) gelieerde (zorg)professionals is georganiseerd en gefinancierd.  

Korte termijn. 
​Hoofdopleider en mede-opleiders rond post-MBO leertrajecten/leergang MGZ Begeleider Complexe Zorg in en voor samenwerkende zorgpartners in regio’s is georganiseerd met leerafdelingen/leerhuizen/academies en de onderwijspartners. 

Korte termijn.  
​Praktijkbegeleiding vanuit een begeleidingsschil rond post-MBO leertrajecten/leergang MGZ Begeleider Complexe Zorg in en voor de samenwerkende zorgpartners in de regio is georganiseerd met leerafdelingen/leerhuizen/academies en de onderwijspartners. 

Middellange termijn.  
​Praktijkdocentschap en bijdragen vanuit de regiopraktijk aan de post-MBO leertrajecten/leergang MGZ Begeleider Complexe Zorg in en voor de samenwerkende zorgpartners in de regio is georganiseerd met leerafdelingen/leerhuizen/academies en de onderwijspartners. 

 

Informatie en documentatie:

Functieprofielschets MGZ Begeleider Complexe Zorg (VG) (in concept

Samenvatting post-MBO leergang MGZ Begeleider Complexe Zorg (VG) (in concept)

Presentatie post-MBO leergang MGZ Begeleider Complexe Zorg (VG) (in concept)

In voorbereiding: beroeps- en competentieprofielschets MGZ Begeleider Complexe Zorg

In voorbereiding: informatiegids post MBO leertrajecten/leergang MGZ Begeleider Complexe Zorg


​ 
​Deliverable(s) 

Eind 2024 is/zijn de (pilot) post MBO Leertrajecten/Leergang als onderdeel van het MGZ Leerprogramma ingevoerd en zijn alle beschikbare leerroutes in uitvoering en vooraf getoetst en beoordeeld op bruikbaarheid, toepasbaarheid en inzetbaarheid binnen de deelnemende zorgorganisaties voor 2025 en 2026;


netwerkverpleegkundige.jpg


​RESULTAATGEBIED Praktijk gestuurd Opleiden, Leren en Ontwikkelen (RGB2.1.2) 
​Projectleider:  in voorbereiding
​Financiën: Gesubsidieerde VIOS- en PA-opleidingsplaatsen en Proeftuin financiering   
​Prioriteit: 1e helft 2024 opstarten, najaar 2024 voorbereiden, vanaf 2025 en 2026 invoeren en uitvoeren.
​ 
​Doel 
​​Het realiseren van een operationele VIOS infrastructuur, inclusief een actueel VIOS-leerprogramma, voor regionaal opleiden, leren en ontwikkelen van Verpleegkundigen in opleiding tot Specialist (met een VG-specifiek praktijkleerplan) vanuit praktijk en vraag gestuurde VIOS-aanpak.
​ 
​Tussen en eindresultaten: 

Korte termijn. 
De MANP / MPA opleiding met focus praktijkleerplanontwikkeling Gehandicaptenzorg is gepland, georganiseerd en de invulling van 12 VIOS- en 2 PA-opleidingsplaatsen (bekostigde opleidingsplaatsen) voor 2025 en voor 2026 zijn gerealieerd.

Korte termijn. 
​De ​Praktijkopleiders en Mede-opleidersrol  in en voor samenwerkende zorgpartners in de regio is georganiseerd met leerafdelingen/leerhuizen/academies en de onderwijspartners. 

Korte termijn. 
​De Praktijkbegeleiding voor VIOS in en voor samenwerkende zorgpartners in de regio is georganiseerd met leerafdelingen/leerhuizen/academies en de onderwijspartners. 

Korte termijn. 
​De Praktijkdocentschap in en voor samenwerkende zorgpartners in regio’s is georganiseerd met leerafdelingen/leerhuizen/academies en de onderwijspartners.

Korte termijn. 
​De proeftuin master VS met uitstroomprofiel  als onderzoeksobject is gestart. Regionale opleiding VIOS als onderzoeksobject (proeftuin) gestart met regionaal stageplaatsen plan. 

Korte termijn/Middellange termijn. 
​Praktijkdocentschap VIOS in en voor samenwerkende zorgpartners in regio’s is georganiseerd met leerafdelingen/leerhuizen/academies en de onderwijspartners. 

 

Informatie en Documentatie

In voorbereiding: Informatiegids MANP - MPA 2025 (Inholland)

In voorbereiding: proeftuinprogrammaplan Regionaal Opleiden 2025-2026  (Programma MGZ-VG Samen-en-Anders)

 

​Deliverable(s) 

Eind 2024/begin 2025 is de proeftuin Verpleegkundigen in opleiding tot Verpleegkundig Specialist (VIOS) in uitvoering en zijn er in 2025 (cohort 1) en in 2026 (cohort 2)  tenminste 2 cohorten van 12 VIOS-opleidingsplaatsen  en 2 PA'-opleidingsplaatsen binnen de regio in opleiding tot Verpleegkundig Specialist.. ​ praktijkgestuurd-leren-bouwstenen.jpg


​RESULTAATGEBIED Regionaal opleiden van artsen VG (RGB2.1.3) 
​Projectleider: invulling in voorbereiding
​Financiën: Programmamiddelen MGZ-VG Samen-en-Anders
​Prioriteit: 2e helft 2024 inventariseren/voorbereiden, in 2025 uitwerken/invoeren/uitvoeren

​Doel 
​Het realiseren van een operationele regionale aVG-opleidingsstructuur, inclusief een actueel aVG-opleidingsprogramma, voor regionaal opleiden, leren en ontwikkelen van artsen VG in opleiding (AIO's) , vanuit een praktijk- en vraaggestuurde leerbenadering en met een regionaal stageplaatsenplan. 
​ 
​Tussen en eindresultaten: 
​Ontwerpen en ontwikkelen van een regionaal leerplan voor artsen VG met een introductietraject (Co-schappen), een voortraject (Traineeship), een opleidingstraject (AIO) en een nazorgtraject (aVG) met baangarantie in de regio.  


Korte termijn. 
​Een regionaal leerplan is gereed en afgestemd met de Academische onderwijspartner opleiding Arts VG (onderdeel postacademisch onderwijs).

Korte termijn. 
​Er is een actueel aVG-opleidingsprogramma vastgesteld en goedgekeurd voor het regionaal opleiden van artsen VG.

Korte termijn. 
​Er is een regionaal stageplaatsenplan vastgesteld en goedgekeurd voor het regionaal opleiden van artsen VG.

Korte termijn. 
​Er is een regionale begeleidingsschil en begeleidingsplan met hoofdopleiders, medeopleiders en een waarnemingsregeling vastgesteld en goedgekeurd voor het regionaal begeleiden van artsen VG.

Korte termijn. 
​Het praktijkdocentschap voor samenwerkende zorgpartners in regio’s is georganiseerd in samenspraak met leerafdelingen, leerhuizen en/of academies in zorgorganisatie samen met de onderwijspartners.

Korte termijn. 
​De toeleiding van (potentiele) opleidingskandidaten is vastgesteld en goedgekeurd voor het regionaal opleiden van artsen VG.
​ 

Documentatie en informatie

Diverse documenten en aanvullende informatie in voorbereiding


​Deliverable(s) 

​Eind 2025 is de (ver)nieuw(d)e opleidingsaanpak voor de postacademische opleiding tot arts Verstandelijk Gehandicapten als ontwerp geaccepteerd en zijn er 4-6 AIOS opleidingsplaatsen gestart en/of gepland met de (ver)nieuw(de) invulling van de post-academische opleiding tot arts VG in de regio.

​ competentieprofiel-artsvg.jpg


​RESULTAATGEBIED Lerende netwerken (RGB2.2) 
​Projectleider: Invulling in voorbereiding
​Financiën: Programmamiddelen
​Prioriteit: 2e helft 2024 inventariseren, in 2025 uitwerken 
​ 
​Doel 
​Het tot stand brengen van een operationele infrastructuur binnen de samenwerkende regio, die zorgt voor voortdurende kennisuitwisseling en het (digitaal) delen van relevante MGZ-informatie en -documentatie. 

Tussen en eindresultaten: 

Korte termijn. 
​Het inrichten, organiseren en uitvoeren van diverse kennisnetwerkbijeenkomsten van de MGZ-functie(familie) en multidisciplinair samenwerkende functies (fysiek/online). 

Korte termijn. 
​Het inventariseren en normeren van de regionale kennisbehoefte van de zorgprofessionals binnen het stepped care model (inclusief de MGZ-functie). 

​Middellange termijn.  
​Het in beeld brengen van de aanwezige kennis en deskundigheid in de regio rond strategische beleidsthema’s. 
​ 

Informatie en Documentatie

In voorbereiding


​Deliverable(s) 

Eind 2025 is er een operationele infrastructuur voor lerende netwerken beschikbaar van waaruit (regionale) lerende netwerken kunnen worden gefaciliteerd. 
​Eind 2025 zijn er een vijftal interprofessionele "lerende" netwerken actief in de regio rond regionale kaders:

- ​kader Triagefunctie 

- ​kader Stepped Care 

-​ kader regionale Polifunctie  

​- kader Praktijkleren (MGZ Leerprogramma)

​- kader DigiContact (Beeldzorg)
​ 

netwerkorganiseren.jpg